മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുള്ള വാക്സീന്‍: ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കേണ്ടതാര്? | Covid Vaccine | Senior Citizens

Video By: Timeless Classic Movies Posted On: March 06, 2021 View: 9

മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുള്ള വാക്സീന്‍: ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കേണ്ടതാര്? | Covid Vaccine | Senior Citizens

The official YouTube channel for Manorama News. Subscribe us to watch the missed episodes. Subscribe to the #ManoramaNews YouTube Channel ...

Tags:
#Manorama News  #News  #Politics  #Kerala News  #Breaking News  #Latest News  #Kerala  #mn news  #medical head  #youtube  #covid  #covid patients  #malayala manorama  #kerala  #dr. t.s. aneesh  #malayalam news  #coronavirus  #discussion  #kerala news  #manorama news online  #covid death  #mathrubhumi  #malayalam  #asianet news  #covid 19  #dr. sreejith n. kumar  #special programme  #asianet  #ima  #covid vaccine  #manorama news 

  About

Scifi.us aggregates all videos from YouTube. We have made best effort to make sure these videos are legally embedded. No revenue is obtained from in video ads.

desktop