2021.06.09 දින සමිදුන් තුල සුභ උදෑසනක් ආචාර්ය ගරු සෙලින්ටා ප්‍රනාන්දු කන්‍යා සොහොයුරිය

Video By: Timeless Classic Movies Posted On: June 09, 2021 View: 18

2021.06.09 දින සමිදුන් තුල සුභ උදෑසනක් ආචාර්ය ගරු සෙලින්ටා ප්‍රනාන්දු කන්‍යා සොහොයුරිය

2021.06.09 දින සමිදුන් තුල සුභ උදෑසනක් ආචාර්ය ගරු සෙලින්ටා ප්‍රනාන්දු කන්‍යා සොහොයුරිය Seth FM - 103.1 Mhz www.sethfm.lk ...

Tags:
#Seth Fm  #Catholic  #shuddawu japamalaya  #shuddawu paya  #kithunu geethika  #japamalaya  #dewa dayawa  #kurusa yagaya  #supuwath arana  #holly mass  #sinhala geethika  #seth fm  #dewa wachanaya  #divya pujawa sinhala  #verbum tv  #Daham Pahana  #nuwanaya  #holy rosary  #holy rosary sinhala  #novena  #church  #catholic church  #dewa dayawe maldama  #divine mercy  #sunday mass  #sunday mass sinhala  #daily gospel  #homily  #kurusa dahana  #Fr. Terrence Perera  #bible reading  #Adaraneeya Api 

  About

Scifi.us aggregates all videos from YouTube. We have made best effort to make sure these videos are legally embedded. No revenue is obtained from in video ads.

desktop